Regulamin udziału w konkursie pt. „Kreatywnie dla klimatu” w ramach wydarzenia Climathon Kraków 2018

Regulamin określa zasady udziału w konkursie, który zostanie przeprowadzony w dniu
26-27 października 2018 roku podczas wydarzenia Climathon Kraków 2018.

1.
Ogólne informacje o wydarzeniu

 1. Climathon jest międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym ochrony klimatu, ma charakter 24-godzinnego spotkania, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu.
 2. Organizatorem wydarzenia w Krakowie – Climathon Kraków 2018, którego temat przewodni to „Kreatywnie dla klimatu” jest Fundacja Aeris Futuro.
 3. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli lokalnie działających organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesowych, polityków, zaangażowanych mieszkańców, innowatorów, przedsiębiorców, kreatorów i pasjonatów, młodych profesjonalistów oraz studentów.

2.
Zakres tematyczny konkursu

 1. Wychodząc od tytułu konkursu uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie w formie projektu odpowiedzi na następujące wyzwanie (challange):
  1. zwiększenie świadomości społecznej przyczyn zmian klimatu oraz ich skutków w Krakowie;
  2. informowanie o realizowanych i możliwych do realizacji działaniach w mieście, w celu ograniczenia skutków zmian klimatu;
  3. podkreślenie istoty i roli podejmowania działań zmniejszających ślad węglowy w codziennym życiu mieszkańców oraz w funkcjonowaniu miasta.
 2. W zakresie zaproponowanego projektu powinny zostać uwzględnione zasoby informacyjne Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności Miejski System Informacji Przestrzennej) oraz inne ogólnodostępne źródła danych.
 3. Projekty, które powstaną w trakcie konkursu powinny opierać się na realizacji niewielkich działań (przede wszystkim informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych) z wykorzystaniem różnych metod i technologii, uwzględniających następujące zagadnienia:
  1. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  2. wzrost efektywności energetycznej,
  3. wykorzystanie energii odnawialnej
  4. adaptacja (przystosowanie się) do zmian klimatu.
 4. Opracowane projekty mają wykazać mierzalny efekt środowiskowy w okresie jednego roku.

3.
Warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej do 25 października 2018 r. ukończą 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby pomiędzy 15 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć za pisemną zgodą rodziców. Zeskanowany dokument należy przesłać do Fundacji wraz ze zgłoszeniem, a oryginał dostarczyć w dniu Wydarzenia.
 2. Uczestnicy konkursu mogą przygotować projekt indywidualny lub grupowy poprzez stworzenie zespołu składającego się maksymalnie z 5 osób.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby przygotowujące i prowadzące Konkurs.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.

4.
Zasady konkursu

 1. Udział w Konkursie należy zgłosić do Komisji Konkursowej poprzez wypełnienie szablonu zgłoszenia projektu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu) w dniu 27 października 2018 roku do godziny 9:00.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie projekty, które będą odpowiedzią na zdefiniowane w ramach Climathonu 2018 wyzwanie (challenge) i promować hasło „Kreatywnie dla klimatu”.
 3. Projekty uczestników mogą w dowolny sposób uwzględniać i łączyć zagadnienia opisane w §2.
 4. W ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być wykorzystane:
  1. dostępne w UMK źródła informacji (w szczególności Miejski System Informacji Przestrzennej) o realizowanych działaniach, dokumentach planistycznych, dane przestrzenne i in. o ile ich udostępnienie jest możliwe technicznie i prawnie;
  2. zewnętrzne źródła danych i informacji, które są publicznie dostępne (na zasadach niekomercyjnych);
  3. własne materiały i opracowania uczestników konkursu, do których dysponują oni prawami autorskimi.
 5. Każdy z projektów biorących udział w konkursie będzie prezentowany przez autorów projektu w czasie sesji prezentacyjnej (tzw. „pitch”). Prezentacja projektów będzie publiczna, a każdy zespół projektowy będzie miał 5 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu. Po prezentacji przewidziany jest czas na pytania do zespołu (10 minut). Organizator nie określa wymagań co do sposobu prezentacji projektu.
 6. Po zaprezentowaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone projekty zgodnie z kryteriami wyboru projektów (załącznik nr 1 do regulaminu) i wybierze spośród nich Zwycięzcę Konkursu (najwyżej oceniony projekt).
 7. Organizator zastrzega, że Komisja Konkursowa ma prawo nie wyłonić Zwycięzcy.
 8. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej oceny punktowej członkowie Komisji wybierają zwycięskie rozwiązanie poprzez głosowanie.
 9. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie spełni wymogów określonych niniejszym Regulaminem, wygasa jego prawo do udziału w Konkursie.

5.
Nagrody

 1. Nagrodą główną dla Zwycięzcy Konkursu jest kwota 4000 złotych brutto przeznaczona na dopracowanie projektu i wsparcie jego realizacji w Krakowie oraz wsparcie eksperckie i promocyjne w dalszym przygotowywaniu projektu do realizacji m.in.:
  1. udział w Open Eyes Economy Summit w Krakowie w dniach 20-21.11.2018 (więcej informacji na https://oees.pl/) ufundowanych przez Organizatorów Wydarzenia. Bilet umożliwia udział w obu dniach Kongresu, lunchach i przerwach kawowych, kongresowym mid-party oraz towarzyszących wystawach. W ramach biletu każdy Uczestnik dodatkowo otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych, rabat na spektakl „Chopin bez fortepianu” oraz zniżki na wybrane hotele.
  2. 10 godzin spotkań mentoringowych.
 2. Nagrodami dodatkowymi będą dla wybranych uczestników Konkursu, których projekty wykazują się innowacyjnością organizator zapewnia:
  1. nieodpłatne wsparcie eksperckie i promocyjne realizacji tych projektów,
  2. możliwość nieodpłatnego udziału w cyklu 6 godzin spotkań mentoringowych.
  3. Bilety wstępu na Open Eyes Economy Summit w Krakowie w dniach 20-21.11.2018 (więcej informacji na https://oees.pl/) ufundowanych przez Organizatorów Wydarzenia. Bilet umożliwia udział w obu dniach Kongresu, lunchach i przerwach kawowych, kongresowym mid-party oraz towarzyszących wystawach. W ramach biletu każdy Uczestnik dodatkowo otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych, rabat na spektakl „Chopin bez fortepianu” oraz zniżki na wybrane hotele.
  4. 10 voucherów na książkę „Nauka o klimacie” dla zwycięzców Climathonu 2018 od Redakcji Portalu NaukaoKlimacie.pl
  5. Zwycięska drużyna będzie miała możliwość zaprezentować swój projekt na ceremonii zamknięcia konferencji Visegrad Youth for Climate Action która odbędzie się 25 listopada w Warszawie (nagrodę zapewnia Młodzieżowy Delegat RP do ONZ)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla zwycięzcy jak i pozostałych uczestników wydarzenia.

6.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Organizator wydarzenia Climathon 2018 tj. Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  3. data urodzenia,
  4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  5. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

7.
Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i upublicznianie przez Organizatora informacji na temat zgłoszonego do konkursu projektu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i na nośnikach elektronicznych, w tym w pamięci komputera,
  2. w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych dokumentów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz w trybie dostępu do informacji publicznej,
  3. wykorzystywania w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
  4. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
  5. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
  6. wykorzystanie projektu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z projektu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że koncepcja projektowa opracowana przez niego/zespół podczas trwania wydarzenia Climathon 2018 w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pózn. zm.) będzie oryginalna, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych,
 3. W przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień ust. 1-2 naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, uczestnik zobowiązany będzie do uregulowania ewentualnych wszelkich roszczeń w stosunku do tych osób.

8.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze organizatora przy ulicy Twardowskiego 102/1 w Krakowie.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
 3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  14.09.2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Kryteria wyboru projektów

Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie kryteria ogólne, żeby mogło otrzymać punkty w kryteriach dodatkowych.

Kryteria ogólne

Kryterium Spełnia Opis kryterium
Wpływ na zmiany klimatu TAK/NIE Rozwiązanie musi mieć wpływ bezpośredni, lub pośredni na:

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub

– zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatu (adaptacja).

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może być osiągnięte na różne sposoby, m.in. poprzez: ograniczenie zużycia paliw kopalnych (w budynkach, transporcie), ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej (efektywność energetyczna), zastosowanie energii odnawialnej, rozwój terenów zielonych (pochłanianie gazów cieplarnianych).

 

Adaptacja do zmian klimatu to m.in. zwiększenie odporności miasta na skutki gwałtownych i ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. wiatr, deszcz, upały) i ich następstw (np. powodzie).

Wykonalność TAK/NIE Rozwiązanie musi być wykonalne w istniejących uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych:

– rozwiązanie musi być możliwe do wdrożenia w ciągu maksymalnie 1 roku;

– rozwiązanie musi być możliwe do wdrożenia przez Urząd Miasta Krakowa/Miejskie Jednostki Organizacyjne;

– koszt wdrożenia nie może przekraczać 30 000 zł.

 

Kryteria dodatkowe

Kryterium Punktacja Opis kryterium
Innowacyjność 0/5/10/15 0 pkt. – brak cech innowacyjnych w rozwiązaniu;

5 pkt. – niewielka innowacyjność, w rozwiązaniu stosowane są elementy, które nie były wcześniej stosowane na terenie Krakowa;

10 pkt. – rozwiązanie zawiera elementy innowacyjne, które nie były wcześniej stosowane w Polsce;

15 pkt. – rozwiązanie bardzo innowacyjne, nie stosowane powszechnie na świecie;

Wpływ społeczny 0/5/10/15 Potencjał rozwiązania do aktywizacji mieszkańców Krakowa w realizacji działań związanych z: redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, adaptacją do zmian klimatu; ocena jakościowa:

0 pkt. – brak wpływu, lub bardzo mały;

5 pkt. – mały;

10 pkt. – średni;

15 pkt. – duży;

Replikowalność 0/5/10 0 pkt. – rozwiązanie jest dedykowane specyficznie dla Krakowa;

5 pkt. – możliwość wdrożenia rozwiązania w innych miastach w kraju,

10  pkt. – możliwość wdrożenia w innych miastach, w Polsce i na świecie

Zastosowanie danych Copernicus 0/5 5 pkt. – rozwiązanie uwzględnia wykorzystanie danych Copernicus;
Wykorzystanie strony miejskiej „Gospodarka niskoemisyjna” 0/5 5 pkt. – jeżeli rozwiązanie uwzględnia wykorzystanie strony „Gospodarka niskoemisyjna”, która ma powstać w ramach serwisu miejskiego krakow.pl
Prezentacja (pitch) 0/5 5 pkt. – jeżeli prezentacja rozwiązania jest entuzjastyczna, przekonująca i zachęcająca do wdrożenia projektu
Efektywność kosztowa 0/5/10 Kryterium to preferuje rozwiązania o dużym wpływie społecznym i dużej innowacyjności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych. Obliczane jest na podstawie szacunkowego kosztu wdrożenia (K) oraz sumy punktów za kryteria innowacyjność (I) oraz wpływ społeczny (WS), wg wzoru: EK = K / (I+WS). Punktacja:

0 pkt – EK ≥ 3000 zł

5 pkt – 1000 zł < EK < 3000 zł

10 pkt. – EK ≤ 1000 zł

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szablon zgłoszenia projektu do konkursu pt. „Kreatywnie dla klimatu”

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

…………………………….……………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………

Data i podpis

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

…………………………….………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………

Data i podpis

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora wydarzenia Climathon 2018 tj. Fundację Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, na potrzeby konkursu pt. „Kreatywnie dla klimatu”.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach aerisfuturo.pl, www.zielonewydarzenia.pl ) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

…………………………….………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………

Data i podpis

 

<a href="https://aerisfuturo.pl/climathon-krakow-2018-kreatywnie-dla-klimatu/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="image-container"><img src="https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/10/faf-climathon-2018.jpg"/></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4>WRÓĆ DO PROJEKTU</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Zerknij jeszcze raz na opis projektu. I na pewno pojaw się na naszym wydarzeniu!</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span>WRÓĆ</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="https://aerisfuturo.pl/climathon-2018-zespol-szkoleniowy/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="image-container"><img src="https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/09/Szkoleniowcy.jpg"/></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4>ZESPÓŁ SZKOLENIOWY</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Zobacz kompetencje osób, które będa prowadziły szkolenia oraz mentoring podczas wydarzenia Climathon Kraków 2018</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span>ZOBACZ</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="https://aerisfuturo.pl/faq-climathon-krakow-2018/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="image-container"><img src="https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/10/FAQ.jpg"/></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4>FAQ</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span>ZOBACZ</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="https://aerisfuturo.pl/climathon-krakow-2018-harmonogram/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="image-container"><img src="https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/09/Harmonogram.jpg"/></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4>HARMONOGRAM WYDARZENIA</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Tutaj znajdziesz 24-godzinny plan Climathonu, który odbędzie się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Nie może Cię tam zabraknąć!</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span>ZOBACZ PLAN FINAŁU</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>
<a href="https://aerisfuturo.pl/climathon-krakow-2018-patroni-i-partnerzy/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="oferta-container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="image-container"><img src="https://aerisfuturo.pl/wp-content/uploads/2018/09/Patroni.jpg"/></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h4>PATRONI I PARTNERZY</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Tutaj więcej o partnerach i patronach projektu Climathon Kraków 2018. Dzięki ich wsparciu możemy go realizować</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span>ZOBACZ</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></a>