STATUT FUNDACJI AERIS FUTURO

Postanowienia ogólne:

§ 1.

Fundacja Aeris Futuro, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Joannę Mieszkowicz, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę mgr Agnieszkę Tomasik – Curyło w kancelarii notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, w dniu 10.02.2006., Rep. A Nr 1120/2006, zmienionym dnia 13.02.2006., Rep. A Nr 1245/2006 w tamtejszej kancelarii notarialnej.

§ 2.

Inicjatywa powstania Fundacji narodziła się podczas realizacji Projektu CZAS NA LAS zapoczątkowanego z inicjatywy i dzięki wsparciu amerykańskiej Fundacji Sendzimira (The Sendzimir Foundation).

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

§ 5.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:

1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;

3. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

5. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji;

6. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe;

8. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami;

9. promocja i organizacja wolontariatu;

10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:

1) wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności poprzez bioróżnorodne zalesianie i zadrzewianie oraz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu;

2) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów statutowych;

3) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii i form transportu;

4) propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa oraz ekoturystyki;

5) wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;

6) planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;

7) organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji;

8) organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji;

9) organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;

10) organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;

11) wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo;

12) udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, ożywieniu gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym;

13) angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;

14) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

15) inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;

16) propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji;

17) poradnictwo prawne;

18) prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;

19) wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych;

20) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju;

21) upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;

22) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich;

23) inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji;

24) lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;

25) działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom;

26) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;

27) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

28) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

29) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępach: 1-10, 12-25, 27-29.

§ 9.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 10.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1) majątku własnego Fundacji;

2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;

4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;

5) zaciągania pożyczek;

6) przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

7) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 13.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 14.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§ 15.

1. Władzami fundacji są:

– Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

– Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Rady mogą wykonywać swe funkcje w Radzie przez pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej.

4. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rada Fundacji

§16.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Rada może odwołać zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego w dowolnym czasie.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 pkt 1)-3) okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady, odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady, którego głosowanie dotyczy.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

2) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;

3) śmierci członka.

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17.

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub pełnomocników osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady – którzy tworzą Honorową Radę Fundacji.

2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 18.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.

7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący.

8. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom zwyczajnym Rady. Uchwała w trybie głosowania pisemnego może zapaść tylko w przypadku jednomyślności wszystkich członków Rady.

§ 19.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;

4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

5. przyznawanie honorowego członkostwa Rady;

6. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

§ 20.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) śmierci;

c) odwołania zgodnie z ust. 5 poniżej.

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2) uchwalanie regulaminów;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem;

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8) udzielania pełnomocnictw;

9) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją lub likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem par. 25 i par. 27. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób reprezentacji

§ 23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100 000 złotych oświadczenia woli składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zmiana Statutu

§ 24.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inna fundacją

§ 25.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 28.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Tekst przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 29 marca 2018 roku.