REGULAMIN KONKURSU

POBIERZ PDF

 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aeris Futuro, al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000251803, NIP 9452053376.
 3. Konkurs jest współfinansowany w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 pn. „EkoMałopolska”, w ramach projektu „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”.
 4. Projekt „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem/Uczestniczką Konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”) może być każda osoba, która jest uczniem/uczennicą klasy od IV do VIII szkoły podstawowej z obszaru województwa małopolskiego.

3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Materiały edukacyjne „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” zamieszczone na stronie internetowej aerisfuturo.pl składają się z materiałów video oraz infografik w czterech tematach:

#1 OSZCZĘDZAJMY WODĘ ZANIM JEJ ZABRAKNIE   

#2 GDZIE LĄDUJĄ MOJE ŚMIECI? – SEGREGACJA ODPADÓW                             

#3 STOP MARNOWANIU ŻYWNOŚCI – CO ZROBIĆ, BY PRZESTAĆ WYRZUCAĆ?           

#4 ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA – JAK ROBIĆ ZAKUPY Z GŁOWĄ?          

 • Każde video kończy się przedstawieniem zadania konkursowego.
 • Zadania konkursowe różnią się w zależności od tematu.

 

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  • Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1.
  • Zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” zamieszczonymi na stronie internetowej aerisfuturo.pl.
  • Wykonanie minimum jednego z czterech zadań opisanych w materiałach video, będących częścią materiałów edukacyjnych „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”.
  • Przesłanie dokumentacji fotograficznej i/lub video wraz z kartą zgłoszenia, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz podpisanym Oświadczeniem opiekuna prawnego uczestnika konkursu, stanowiącym zał. nr do niniejszego regulaminu, na adres mailowy organizatora: mzielinska@aerisfuturo.pl do 13 grudnia 2020 r.
  • Na karcie zgłoszenia należy opisać swoje działania zrealizowane w ramach zadania konkursowego oraz zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, dane kontaktowe: email, numer telefonu.
  • Uczestnicy mogą wykonać w ramach konkursu maksymalnie 4 zadania. Każde kolejne zadanie musi dotyczyć innego tematu, wymienionego w § 3 ust. 1.
 2. Warunkiem zakwalifikowania swoich działań do konkursu jest wykonanie zadania/zadań wspólnie z osobą starszą: swoją Babcią, Dziadkiem i/lub z seniorami z lokalnej społeczności Uczestników. Nadesłana Organizatorowi dokumentacja musi pokazać zaangażowanie zarówno Uczestników, jak i seniorów, którzy zostaną włączeni do działań.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Dokumentacja fotograficzna i/lub video nadesłana na konkurs nie będzie zwracana autorom i przechodzi na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.
 5. Dokumentacje nadesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.
 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora nadesłanych materiałów fotograficznych lub video w celach dokumentacji i promocji projektu „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”.

4

NAGRODY

 1. Po zakończeniu konkursu oceny zadań konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: członkowie Zarządu i biura Fundacji Aeris Futuro.
 2. Organizator przewiduje przyznanie 12 nagród rzeczowych (4 nagrody główne i 8 nagród dodatkowych) o łącznej wartości 3 900,00 zł. Nagrodami w Konkursie będą m.in. czytniki ebook, aparat fotograficzny, kurs fotografii cyfrowej i analogowej, powerbank.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych głównych i dodatkowych zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy w terminie do 13 grudnia 2020 r. prześlą dokumentację realizacji zadania konkursowego.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej kreatywne, skuteczne i angażujące realizacje zadań konkursowych.
 7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w karcie zgłoszenia.
 8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

5

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie nadesłanej dokumentacji fotograficznej i/lub video we wszelkich materiałach promocyjnych oraz ich udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu dokumentacji i promocji Konkursu oraz projektu „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” .

6

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach realizacji Konkursu administratorem danych osobowych jest Fundacja Aeris Futuro, z siedzibą: al. Daszyńskiego 22/46, Kraków 31-534, KRS 0000251803.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji Konkursu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 6. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: aerisfuturo.pl.
 2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich, spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Informacji o Konkursie udzielają Organizatorzy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: mzielinska@aerisfuturo.pl.
 5. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.aerisfuturo.pl. Jeżeli Uczestnik nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może wycofać swoje zgłoszenie z Konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia zmian na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA

POBIERZ