PARTNERZY I PATRONI

Climate-KIC

Pomysłodawca i patron eventu, to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz innowacji i ochrony klimatu, składające się z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i sektora publicznego. Climate-KIC jest jedną z trzech wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) utworzonych w 2010 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest organem UE, którego misją jest tworzenie zrównoważonego wzrostu poprzez edukację, przedsiębiorczość i innowacje, co skutkuje połączonym, twórczym przekształcaniem wiedzy i pomysłów w opłacalne produkty lub usługi, pomagające łagodzić zmiany klimatyczne.

Urząd Miasta Krakowa

Partner Climathonu Kraków 2018. Urząd został powołany 9 grudnia 1975 roku jako aparat wykonawczy prezydenta miasta Krakowa. UMK wykonuje zadania powierzone przez prezydenta miasta Krakowa oraz realizuje uchwały Rady Miasta Krakowa. Kraków.pl to oficjalny serwis miejski, który prezentuje najświeższe wydarzenia dotyczące funkcjonowania miasta.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner Climathonu Kraków 2018. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: „Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski”. Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Partner Climathonu Kraków 2018. WFOŚiGW w Krakowie skutecznie wspiera działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce. Działanie to odbywa się w ramach misji, której celem generalnym jest dążenie do poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Koalicja Klimatyczna

Partner Climathonu Kraków 2018. Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Partner Climathonu Kraków 2018. Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało powołane do istnienia 1 października 1998 roku przez Gminę Kraków, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Kompleks zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca to unikat w skali europejskiej, będący jedynym zachowanym praktycznie w całości zespołem zajezdni, dokumentującym ciągłość rozwoju komunikacji miejskiej od wprowadzenia tramwaju konnego, poprzez tramwaj elektryczny wąsko – i normalnotorowy do autobusów. Całe założenie wznoszone było etapami pod koniec XIX i w początkach XX wieku.

Fundacja Dzieła Kolpinga

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce to organizacja zajmująca się działaniami na rzecz ochrony życia rodzinnego, zdrowia, środowiska naturalnego oraz praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się z Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej. Inicjuje i umacnia postawy partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej.

Fundacja działa zgodnie z misją „Jako chrześcijanie, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat”. Dodatkowo Fundacja zajmuje się kampanią na rzecz sprawiedliwego handlu, promując również swój produkt – kawę Tatico. Kawa marki Tatico jest produktem sprawiedliwego handlu, który oferuje równocześnie dwie zalety: wspaniały aromat i bezpośrednie wsparcie indywidualnych rolników z Ameryki Łacińskiej. Ziarna pochodzą z rodzinnych plantacji członków Dzieła Kolpinga z Hondurasu, gdzie kawa uprawiana jest naturalnymi metodami, a rolnicy za swoją pracę są godziwie wynagradzani.

Młodzieżowy Delegat RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych

Patron honorowy Climathonu Kraków 2018. Program Młodzieżowych Delegatów w ramach ONZ to jedna z oficjalnych form udziału przedstawicieli młodego pokolenia w pracach ONZ. Zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji państw na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ. Program umożliwia młodzieży poznanie w praktyce, jak funkcjonuje dyplomacja wielostronna. Pozwala jej brać udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym oraz włączać się w promocję celów i wartości ONZ.

Radio Kraków

To 90 lat radiowej pasji i 90 lat najlepszych radiowych tradycji, które kontynuowane są do dziś. Tradycji radia od zawsze związanego z Krakowem, Małopolską i mieszkańcami regionu. Relacjonującego najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne, religijne czy sportowe. Radia, z którym współpracowali i współpracują najwybitniejsi twórcy kultury i nauki, które było i jest kuźnią polskiego dziennikarstwa. To przede wszystkim jednak tradycja radia, które od lat cieszy się ogromnym zaufaniem swoich słuchaczy. Lokalność, rzetelność, opiniotwórczość, najwyższa jakość programu, nowatorstwo i nowoczesność to wartości, którymi kierujemy się od 90 lat.

ChrońmyKlimat.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Misją portalu jest budowanie świadomości, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do jego zmian.

NaukaoKlimacie.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. Portal Nauka o Klimacie powstał, aby aktualna wiedza o zmianie klimatu była dostępna dla każdego. Mity pojawiające się w mediach obalają światowej klasy naukowcy zajmujący się badaniami atmosfery. Są to osoby związane naukowo z badaniami fizycznych podstaw zmiany klimatu. Misją portalu jest dostarczanie w przystępny sposób wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. Na portalu przedstawiane są informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących mechanizmów, tempa i charakteru zmiany klimatu zachodzącej na Ziemi.

ZiemianaRozdrożu.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. Portal "Ziemia na Rozdrożu" powstał w 2008 roku. Dotychczas opublikowano na nim tysiące artykułów, materiałów medialnych, książek i komiksów z dziedziny energetyki odnawialnej, zmiany klimatu, wzrostu gospodarczego i tematów pokrewnych.

Ekologia.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. To nowoczesny portal ekologiczny dla każdego, kto w świadomy sposób interesuje się zdrowym stylem życia, ekologią i ochroną środowiska. Na portalu znajdziemy najbardziej aktualne trendy w nurcie eko, obejmujące zdrowy styl życia, zjawiska polityczne i społeczne, aspekty biznesowe rynku ekologii w Polsce, zagadnienia związane z energią odnawialną i wiele innych.

NGO.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. Portal ngo.pl to największy w Polsce portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego, miejsce spotkań społeczników i aktywistów. Jest źródłem informacji i praktycznych porad dla organizacji pozarządowych, platformą dyskusji, narzędziem promocji działań fundacji i stowarzyszeń.

Zielonewydarzenia.pl

Patron medialny Climathonu Kraków 2018. Portal ZIELONE WYDARZENIA to internetowa platforma edukacyjno-promocyjna, która jest autorskim projektem Fundacji AERIS FUTURO, realizowanym przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Standard zielonych wydarzeń pokazuje, że można łączyć działalność biznesową, służyć rozwojowi społecznemu redukując i rekompensując (offsetując) oddziaływanie na środowisko naturalne.

Social Carbon Offset

patron medialny Climathonu Kraków 2018. Social Carbon Offset (SCO) to innowacyjny model offsetowania emisji gazów cieplarnianych, poprzez inwestycje w zieloną energię. Narzędzie dedykowane jest przedsiębiorstwom, które dzięki dostępnemu kalkulatorowi emisji mogą obliczyć „ślad węglowy” swojej działalności lub swoich produktów oraz dokonać jego rekompensaty poprzez inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii skierowane do instytucji prospołecznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych borykających się z problemem ubóstwa energetycznego.