Regulamin udziału w Konkursie pt. „Twój ruch dla klimatu”

w ramach programu Climathon Kraków 2019

REJESTRACJA

 

 

Regulamin określa zasady udziału w konkursie, który zostanie przeprowadzony w dniu
25-26 października 2019 roku podczas wydarzenia Climathon Kraków 2019.

Wersja PDF

 1

Ogólne informacje o wydarzeniu

 

 1. Climathon jest międzynarodowym programem dotyczącym ochrony klimatu, którego punkt kulminacyjny to 24-godzinne spotkanie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy
  z zaproszonymi ekspertami wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Rozwiązania biorą udział w Konkursie, który jest częścią wydarzenia.
 2. Organizatorem wydarzenia w Krakowie – Climathon Kraków 2019, którego temat przewodni to „Twój ruch dla klimatu” jest Fundacja Aeris Futuro.
 3. Wydarzenie kierowane jest do zaangażowanych mieszkańców Krakowa i Małopolski, przedstawicieli lokalnie działających organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesowych, polityków, innowatorów, przedsiębiorców, kreatorów i pasjonatów, doktorantów oraz studentów.

 2

Zakres tematyczny konkursu

 

 1. Wychodząc od tytułu konkursu uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie w formie projektu odpowiedzi na następujące wyzwanie (challange):
 • Jak można rozpowszechnić ekologiczny sposób poruszania się po mieście wykorzystując współczesne technologie
 • Jak można zachęcić ludzi do korzystania ze zrównoważonych środków transportu (na rzecz rezygnacji podróżowania samochodem)?
 • Czy jesteśmy świadomi wszystkich dostępnych informacji dotyczących mobilności przyjaznej środowisku? Skąd wiemy, że nic nas nie omija?

 

 1. Zaproponowany projekt powinien uwzględniać kryteria podane w załączniku znajdującym się pod Regulaminem.

 3

Warunki udziału w konkursie

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej do 25 października 2019 r. ukończą 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnikami mogą być osoby nieletnie, jeśli przedłożą pisemną zgodę Rodziców (wzór w Załączeniu poniżej).
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać się pojedynczo lub z zespołem.
 2. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość sformułowania zespołów, jak również dołączyć do osób z pomysłami.
 3. Uczestnicy konkursu mogą opracować podczas Wydarzenia projekt indywidualny lub grupowy.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby przygotowujące i prowadzące Konkurs.
 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.

 4

Zasady konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się poprzez stronę https://climathon.climate-kic.org/pl/participate?organisation_id=494.
 3. Pomysły uczestników zostaną opracowane podczas 24-godzinnego Climathonu (25-26.10.2019) w formę projektów konkursowych. Do dyspozycji uczestników będą liczni eksperci – mentorzy, którzy służyć będą pomocą, wiedzą oraz swoim doświadczeniem.
 4. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie projekty, które będą odpowiedzią na zdefiniowane w ramach Climathonu 2019 wyzwanie (challenge) i promować hasło „Twój ruch dla klimatu”.
 5. Projekty uczestników mogą w dowolny sposób uwzględniać i łączyć zagadnienia opisane w §2.
 6. W ramach zgłoszonego do Konkursu projektu mogą być wykorzystane:
  • dostępne w UMK źródła informacji (w szczególności Miejski System Informacji Przestrzennej) o realizowanych działaniach, dokumentach planistycznych, dane przestrzenne i in. o ile ich udostępnienie jest możliwe technicznie i prawnie;
  • zewnętrzne źródła danych i informacji, które są publicznie dostępne (na zasadach niekomercyjnych);
  • własne materiały i opracowania uczestników konkursu, do których dysponują oni prawami autorskimi.
 7. Każdy z projektów biorących udział w Konkursie będzie prezentowany przez autorów projektu w czasie sesji prezentacyjnej (tzw. „pitch”). Prezentacja projektów będzie publiczna, a każdy zespół projektowy będzie miał 4 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu. Po prezentacji przewidziany jest czas na pytania do zespołu (4 minuty). Organizator nie określa wymagań co do sposobu prezentacji projektu.
 8. Na wynik końcowy konkursu będzie się składać suma dwóch ocen o jednakowej wadze. Pierwszej z nich dokona Komisja Konkursowa oceniająca zgłoszone projekty zgodnie z kryteriami wyboru projektów (załącznik nr 1 do regulaminu). Drugiej oceny dokonają w formie głosowania uczestnicy konkursu: każdy przedstawiony projekt dysponować będzie jednym głosem przy zachowaniu zasady nie oddawania głosu na swój własny projekt.
 9. Organizator zastrzega, że Komisja Konkursowa ma prawo nie wyłonić Zwycięzcy.
 10. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej oceny punktowej członkowie Komisji wybierają zwycięskie rozwiązanie poprzez głosowanie.

 5

Nagrody

1. Nagrodami głównymi dla Zwycięzców Konkursu są nagrody finansowe:

 • I miejsce – kwota 5000 złotych brutto
 • II miejsce – kwota 3000 złotych brutto
 • III miejsce – kwota 2000 złotych brutto

2. Nagrodami  będzie także wsparcie ekspertów (mentoring) w wymiarze 10 godzin dla 6 zespołów do wykorzystania do 15.12.2019.

3. Nagrodami będzie także wsparcie promocyjne w dalszym przygotowywaniu projektu do realizacji m.in.:

 • Bilety wstępu na Open Eyes Economy Summit w Krakowie w dniach 19-20.11.2019 (więcej informacji na https://oees.pl/) ufundowanych przez Organizatorów Wydarzenia. Bilet umożliwia udział w obu dniach Kongresu, lunchach i przerwach kawowych, kongresowym mid-party oraz towarzyszących wystawach.
 • Książki klimatycznego autorytetu Marcin Popkiewicza
 • Przestrzeń do pracy w inspirujących wnętrzach Hubraum

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla zwycięzcy jak i pozostałych uczestników wydarzenia.

6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Organizator wydarzenia Climathon 2019 tj. Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  • adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
  • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  • data urodzenia,
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

7

Prawa autorskie

 1. W ramach Climathonu bazujemy na otwartej współpracy uczestników, ekspertów i organizatorów, mającej na celu budowę pozytywnego i realnego wpływu na klimat i środowisko. W związku z tym wszystkie rozwiązania stworzone na Climathonie stają się wspólną własnością z możliwością ponownego ich użycia przez innych. Jeśli jakieś rozwiązanie wydało się być szczególnie inspirującym zalecamy skontaktować się z autorem pomysłu albo umieszczeniem referencji do strony pomysłu tworząc własny projekt. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że pewne informacje dotyczące zgłaszanego do konkursu projektu mogą być poufne i dlatego w jego prezentacji można podać tylko tyle informacji ile autor/autorzy uznają za stosowne dla oceny potencjału projektu oraz możliwości otrzymania feedbacku od innych uczestników Climathonu.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i upublicznianie przez Organizatora informacji na temat zgłoszonego do konkursu projektu.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że koncepcja projektowa opracowana przez niego/zespół podczas trwania wydarzenia Climathon 2019 nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.

 

8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów – https://climathon.climate-kic.org/pl/krakow oraz https://aerisfuturo.pl/climathon-krakow-2019/ oraz w biurze organizatora przy ulicy Twardowskiego 102/1 w Krakowie.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
 3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2019

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Kryteria wyboru projektów

 

Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie kryteria.

 

Kryterium Spełnia Opis kryterium
Wpływ społeczny na zmiany klimatu 0/5/10/15 Rozwiązanie odpowiadać na wskazane przez Organizatorów wyzwanie/a (challenges) i musi mieć wpływ bezpośredni lub pośredni na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez: ograniczenie zużycia paliw kopalnych (rozwój ruchu pieszego, transportu rowerowego, rozwój zakupów od lokalnych producentów, efektywność energetyczna w transporcie), zastosowanie energii odnawialnej, rozwój terenów zielonych (pochłanianie gazów cieplarnianych); ocena jakościowa:

0 pkt. – brak wpływu, lub bardzo mały;

5 pkt. – mały;

10 pkt. – średni;

15 pkt. – duży;

Wykonalność 0/5/10/15 – rozwiązanie musi być wykonalne w istniejących uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych:

– rozwiązanie musi być możliwe do wdrożenia w ciągu 2 lat;

– rozwiązanie musi być możliwe do wdrożenia opcjonalnie przez:

✔      Urząd Miasta Krakowa/Miejskie Jednostki Organizacyjne;

✔      Przedsiębiorstwa biznesowe

✔      Organizacje pozarządowe

Innowacyjność 0/5/10/15 0 pkt. – brak cech innowacyjnych w rozwiązaniu;

5 pkt. – niewielka innowacyjność, w rozwiązaniu stosowane są elementy, które nie były wcześniej stosowane na terenie Krakowa;

10 pkt. – rozwiązanie zawiera elementy innowacyjne, które nie były wcześniej stosowane w Polsce;

15 pkt. – rozwiązanie bardzo innowacyjne, nie stosowane powszechnie na świecie;

Zespół

 

 

0/5/10/15 Motywacja, entuzjazm, zainteresowanie do rozwijania projektu po Climathonie i wdrożenia

0 pkt. nie włączę się w realizację projektu

5 pkt. Mogę się zaangażować w realizację w niewielkim stopniu

10 pkt. Włączę się w realizację jako partner

15 pkt. Podejmę się realizacji

Rozpoznanie potrzeb 0/5/10 Użycie opinii od potencjalnych użytkowników na etapie badania potrzeb lub testowania prototypów rozwiązania
Replikowalność 0/5/10/15 0 pkt. – brak replikowalności, jednorazowe działanie

5 pkt. – rozwiązanie jest dedykowane specyficznie dla Krakowa;

10 pkt. – możliwość wdrożenia rozwiązania w innych miastach w kraju,

15  pkt. – możliwość wdrożenia w innych miastach, w Polsce i na świecie

Atrakcyjność prezentacji (pitch) 0/5/10/15 Prezentacja rozwiązania jest entuzjastyczna, przekonująca i zachęcająca do wdrożenia projektu.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szablon zgłoszenia projektu do konkursu pt. „Kreatywnie dla klimatu”

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

 

 

 

…………………………….……………………

Imię i nazwisko

 

 

 

…………………………………………………

Data i podpis

 

 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

 

…………………………….………………………

Imię i nazwisko

 

 

 

……………………………………………………

Data i podpis

 

 

 

  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora wydarzenia Climathon 2019 tj. Fundację Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków, na potrzeby konkursu pt. „Kreatywnie dla klimatu”.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach https://climathon.climate-kic.org/pl/krakow i aerisfuturo.pl) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

…………………………….………………………

Imię i nazwisko

 

……………………………………………………

Data i podpis