napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Partnerzy
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 roku z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji.
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii powstała w 1990 roku jako organizacja niezależna, pozarządowa i nie tworząca zysku. Misją FEWE jest promowanie racjonalnego wykorzystania energii oraz przyjaznego środowisku jej wytwarzania, a od 1999 roku również misję tworzenia nowych miejsc pracy.
Fundacja Tadeusza Sendzimira to amerykańska fundacja o polskich korzeniach, której celem jest praktyczne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w Polsce. Projekt CZAS NA LAS był początkowo finansowany przez Fundację Sendzimira.
Fundacja EkoRozwoju jest pozarządową organizacją, której misją jest wspieranie rozwoju w zgodzie z naturą. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej.
Od 2009 roku projekt Otwarte Ogrody rozpoczął współpracę z Fundacją Aeris Futuro na rzecz zadrzewiania miast - ogrodów oraz edukacji na temat roli drzew dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. Została utworzona 22 czerwca 2002 roku, podczas konferencji „Zatrzymać globalne ocieplenie" w Kazimierzu Dolnym.
Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Celem PZS jest rozwój w zgodzie z naturą.
Współpraca w ramach projektu "Zielona Inicjatywa Gospodarcza".  
Celem Koalicji "POE Małopolska" jest ochrona środowiska oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim poprzez aktywny monitoring, rzecznictwo, wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie działań edukacyjnych, wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Od 10 lat staramy się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne.
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) zostało założone w 2007 roku. Głównym jego celem jest rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych uczelni, w skład naszego Stowarzyszenia wchodzą specjaliści z dziedzin geografii, biologii, pedagogiki, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami itp. 
Kieleckie Centrum Wolontariatu zajmuje się wspieraniem szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej, wspieraniem organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek oraz dzieci i młodzieży w ich działalności na rzecz dobra publicznego.
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside