napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Rola lasów w środowisku naturalnym

Lasy stanowią cenny faktor w ekologicznym balansie, zapewniając ciągłość życia, różnorodność krajobrazu oraz neutralizację zanieczyszczeń (a więc też zapobiegają degradacji środowiska).

Ekosystem drzew i lasów odgrywa bardzo ważną rolę w cyklu węglowym, zwłaszcza, iż pochłania on dwutlenek węgla z powietrza. Obszary lesiste zatrzymują także inne szkodliwe substancje. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem, aby ograniczyć erozję gleby, regulować stosunki wodne, a także chronić krajobrazy, np. przed wiatrem, powodziami, osuwiskami, czy też lawinami.

Lasy przyczyniają się do zmniejszania parowania, wpływają na wzrost ilości opadów, a także chronią okoliczne tereny przed hałasem. Obszary leśne zapewniają także produkcyjność biologiczną o wartości rynkowej oraz są produktem społeczeństwa jako całości, pomagając kształtować lepsze warunki dla zdrowia, życia, rekreacji, rozwoju kultury, nauki i edukacji.

W Polsce powierzchnia lasów wynosiła w 2003 r. 8942 tys. ha., co odpowiada wskaźnikowi lesistości kraju - 28,6%. Znaczna część lasów występuje na terenach o słabych glebach, dominują lasy publiczne - 82,5%. Większość stanowią gatunki iglaste, które zajmują 75,8% powierzchni lasów. Najwięcej, bo 45,6% jest drzewostanów młodych, czyli mających od 20 do 60 lat. W Polsce planuje się powiększanie zasobów leśnych, które realizowane jest poprzez zwiększanie powierzchni leśnej oraz polepszanie jakości zasobów leśnych. Do roku 2020 "Krajowy program zwiększania lesistości" zakłada zwiększenie lesistości kraju do 30%, a do 2050 do 33%.

Handel uprawnieniami do emisji pochodzącymi z lasów na razie nie został dopuszczony do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Polska przewiduje nowelizację ustawy z 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Autorzy nowelizacji proponują włączenie lasów do handlu uprawnieniami. Jednak ze względu na niezgodność tego zapisu z obecnymi postanowieniami europejskiego systemu prawnego spowoduje, iż będzie on zapisem martwym do mementu zmiany prawa europejskiego.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside