napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Regulamin - zadedykuj drzewko

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy procedury dedykowania drzewek w ramach prowadzonego przez Fundację Aeris Futuro projektu pod nazwą Zadedykuj Drzewko.
2. Definicje przyjęte na potrzeby regulaminu:

Fundacja - realizująca projekt Fundacja Aeris Futuro,

Projekt - Projekt Zadedykuj Drzewko,
Zamawiający - osoba dedykująca drzewko,
Osoba obdarowana - osoba, której dedykowane jest drzewko,
Zamówienie - zadedykowanie drzewka, zgodnie z procedurą, określoną w Regulaminie,
Zapłata - przekazanie darowizny,
Wysłanie Kartki z Dedykacją - wersja elektroniczna Kartki wysyłana drogą elektroniczną, wersja papierowa Kartki wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
3. Złożenie zamówienia przez zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Składanie zamówień jest możliwe z terenu Polski oraz z zagranicy.
5. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji.

II. PROCEDURA DEDYKOWANIA DRZEWEK

1. Procedura składa się z następujących etapów:
a) wypełnienie formularza dostępnego na stronie;
b) potwierdzenie złożonego zamówienia;
c) wpłata darowizny poprzez dokonanie przelewu na konto Fundacji, tytuł: darowizna ZD, imię i nazwisko [wpisać imię i nazwisko Darczyńcy (Zamawiającego)], w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia;
d) wysyłka Kartki z Dedykacją pod wskazany w formularzu adres;
e) sadzenie dedykowanych drzew;
f) przesłanie zdjęcia posadzonego drzewka wraz z podaniem lokalizacji miejsca posadzenia.
2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia są następujące warunki:
a) Wypełnienie i odesłanie przez Zamawiającego formularza (drogą elektroniczną), a następnie potwierdzenie zamówienia zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu przesłanym przez Fundację;
b) Zaksięgowanie przez Fundację na koncie darowizny.
3. Brak potwierdzenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia.
4. Na Kartce zostaje umieszczony dokładnie taki sam tekst, jaki Zamawiający wpisał w formularzu. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni popełnione przez zamawiającego. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wypisania dedykacji o treści wzbudzającej wątpliwości, zawierającej treści obraźliwe, pornograficzne, niezgodne z prawem. W tym przypadku wysyła pustą Kartkę.
5. W przypadku dedykowania większej liczby drzew istnieje możliwość postawienia tablicy pamiątkowej. Koszt tablicy, sposób jej wykonania, tekst, liczba znaków są ustalane indywidualnie. W tym przypadku należy kontaktować się z Fundacją drogą mailową.

III. REALIZACJA

1. Fundacja rozpoczyna realizację zamówienia wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty darowizny.
2. Fundacja wysyła Kartkę z dedykacją pod wskazany w formularzu adres odbiorcy. Adresem odbiorcy może być adres obdarowanego lub adres darczyńcy.
3. Termin realizacji zamówienia (przygotowanie i wysłanie Kartki) wynosi do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Fundacja nie przesyła dedykacji na konkretną datę. W przypadku, gdy Darczyńca (zamawiający) chce, by Kartka dotarła na konkretną datę lub w terminie późniejszym niż termin realizacji, podaje swój adres jako właściwy do doręczenia Kartki, by następnie dostarczyć Kartkę obdarowanemu we własnym zakresie.
4. W przypadku opóźnienie się terminu realizacji zamówienia, zamawiający będzie informowany mailowo o zaistniałej sytuacji.
5. Do osoby obdarowanej lub darczyńcy (zgodnie z zamówieniem), Fundacja wysyła:
a) Kartkę z dedykacją;
b) Zdjęcie drzewka (w formie elektronicznej) - po jego posadzeniu;
c) Mapkę z orientacyjną lokalizacją miejsca, w którym rośnie drzewko;
6. Na Kartce z dedykacją znajduje się:
a) osobista dedykacja zamawiającego;
b) krótki tekst o funkcji posadzonych drzew i miejscu, w którym rośnie drzewko;
c) dane Fundacji i logo;
7. Istnieje możliwość stworzenia własnej szaty graficznej Kartki. Wymogi: wersja elektroniczna, format A4, rozdzielczość min. 300dpi. Fundacja nie poprawia niezgodnych z wymogami wzorów. Fundacja umieści na kartce informację o drzewku (miejscu posadzenia, funkcji) oraz swoje dane.
8. Sadzenie dedykowanych drzew odbywa się dwa razy w roku - na wiosnę oraz na jesień.
9. Sadzenie drzew odbywa się na wskazanych w formularzu lokalizacjach, zgodnie z lokalizacją, którą zaznaczył dedykujący.
10. Darczyńcy oraz obdarowani zostają mailowo zaproszeni na akcję sadzenia drzew.
11. Po akcji sadzenia drzew Fundacja przesyła zdjęcie drzewka oraz mapkę z orientacyjną lokalizacją miejsca posadzenia.
12. W przypadku postawienia tabliczki, zgodnie z rozdziałem II pkt 5. na tabliczce znajdzie się zamówiony tekst oraz logo Fundacji. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie tabliczki.
13. Wszelkie błędy w formularzu można korygować mailem na adres drzewko@aeris.eko.org.pl w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Po tym terminie poprawki nie będą uwzględniane. E-mail należy zatytułować: błędne dane - zamówienie [wpisać imię i nazwisko Darczyńcy (Zamawiającego)].
14. Minimalny koszt darowizny (posadzenia 1 drzewka i sporządzenia Kartki z dedykacją w formie elektronicznej) wynosi 50 zł + koszty przesyłki.
15. Kwota darowizny obejmuje: przygotowanie terenu, zagwarantowanie sadzonek w odpowiedniej liczbie oraz wielkości (wieku) - w zależności od terenu (teren leśny, zadrzewienie) - aby zapewnić, że co najmniej jedna z nich dożyje wieku dojrzałego, ich posadzenie, pielęgnację i nadzór, przygotowanie Kartki, koordynację i administrację Projektu, dodatkowo wysłanie Kartki pocztą tradycyjną.
16. Koszty dodatkowe związane są z wyborem określonej formy doręczenia Kartki, zgodnie z rozdziałem V.
17. Kwota minimalnej darowizny jest automatycznie wyliczana w formularzu po dokonaniu wyboru usług.
18. Fundacja nie wysyła potwierdzeń przyjętego zamówienia ani zaksięgowania darowizny. Fundacja kontaktuje się z Darczyńcą wyłącznie w razie pojawienia się niejasności związanej z zamówieniem.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Wpłaty darowizny można dokonać wyłącznie na konto bankowe Fundacji NORDEA Bank Polska I oddział w Krakowie: 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396, nazwa i adres:
Fundacja Aeris Futuro,
Al. Daszyńskiego 22/46
31-534 Kraków
W tytule przelewu należy wpisać: darowizna ZD, imię i nazwisko [wpisać imię i nazwisko Darczyńcy (Zamawiającego)].
2. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. W przypadku braku wpłaty po upływie terminu płatności zamówienie jest anulowane.

V. WYSYŁKA DEDYKACJI

1. Wysyłka Kartki z Dedykacją, w terminie określonym w rozdziale III, następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej: listem poleconym, priorytetem - na odpowiedzialność Zamawiającego - lub kurierem, Koszt przesyłki ponoszony przez Zamawiającego wynosi:
a) Przesyłka na terytorium Polski: standard - przesyłka polecona - 7 PLN; przesyłka priorytetowa - na odpowiedzialność Zamawiającego - 5 PLN; przesyłka kurierska - exclusive - 35 PLN.
b) Przesyłka zagranicę: standard - przesyłka polecona - 10 PLN; przesyłka priorytetowa - na odpowiedzialność Zamawiającego - 5 PLN; przesyłka kurierska - exclusive - 100 PLN.
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności (szczególnie finansowej) za zgubienie lub zniszczenie przesyłki przez Pocztę, od momentu przekazania przesyłki w jej ręce. Wszystkie problemy wynikające z losów przesyłki rozwiązywane są w ramach zgłoszenia reklamacji, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej po poinformowaniu Fundacji o takiej sytuacji przez Zamawiającego.
3. W przypadku poinformowania Fundacji o sytuacji zniszczenia/niedostarczenia przesyłki Fundacja zgłasza sprawę w Urzędzie Pocztowym. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej taką reklamację można zgłosić najwcześniej po 14 dniach od nadania przesyłki. W momencie otrzymania zwrotu kosztów za uszkodzenie przesyłki lub zgubienie towaru przez Poczty Polskiej wysyłamy koszt poniesiony przez kupującego na jego konto.
4. W przypadku wysyłki Kartki przesyłką priorytetową, następuje ona wyłącznie w przypadku wyboru takiej opcji w formularzu i na odpowiedzialność Zamawiającego. Wybór takiej formy przesyłki jest równoznaczny ze złożeniem takiego oświadczenia.
5. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie jest ona zwracana do biura Fundacji. Kosztem związanym ze zwrotem przesyłki przez Pocztę Polską oraz kosztem ponownej wysyłki zostanie obciążony Zamawiający.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelki pytania, wątpliwości dotyczące realizacji zamówienia prosimy kierować wyłącznie mailem na adres zadedykuj_drzewko[at]aerisfuturo.pl

2. Fundacja Aeris Futro zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje prowadząca Projekt Fundacja Aeris Futuro.

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside