napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Odpowiedzialny biznes w obszarze ochrony klimatu

Czym jest odpowiedzialny biznes i dlaczego warto współpracować z Fundacją Aeris Futuro w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Zmiany klimatu

Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu sygnalizuje, że światowa emisja gazów cieplarnianych musi być zredukowana o 50-80% do roku 2050, aby utrzymać zmianę globalnej temperatury na granicy 2 stopni Celsjusza. Wielu naukowców obawia się, że poza tą granicą zmian temperatury, wpływ zmian klimatycznych może być katastroficzny. Ponadto koszty zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych są o wiele mniejsze niż koszty związane z bezczynnością i jej następstwami. 

Dlaczego zmiany klimatu są istotne dla biznesu?

Udziałowcy oraz społeczeństwo oczekują od firm, aby stawiły one czoła zmianom klimatycznym. Zmiany te stanowią ryzyko dla przedsiębiorstw, które nie radzą sobie z przystosowaniem się do zmieniających się okoliczności. Zmiany klimatu wpłyną znacząco na wiele aspektów działalności organizacji, co będzie się intensyfikować wraz z upływem czasu – zmiany mają już aktualnie wpływ na zasoby naturalne. Przedsiębiorstwa będą musiały rozwinąć niskowęglowe produkty i usługi, zredukować „ślad klimatyczny” swoich operacji (ilość emitowanego dwutlenku węgla), zaangażować i przekonać udziałowców, władze, oraz inne firmy do dostrzeżenia konieczności podjęcia działań i dokonania redefinicji swoich długoterminowych strategii, aby przeciwdziałać trudnościom, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne.

Jakie działania mogą podjąć organizacje?

Kroki przeciwdziałające mogą być podejmowane albo jako łagodzenie skutków, co jedynie spowalnia zmiany klimatyczne, albo jako adaptacja, która jest przygotowaniem się na te zmiany. Podczas gdy wiele organizacji kontynuuje prowadzenie działalności „jakby nigdy nic” (ang. business as usual) w obliczu zmian klimatycznych, inne organizacje odnajdują sposoby by skonfrontować się z przekształceniami klimatu i przystosować się do nich. 

Najlepsze rozwiązania w dziedzinie ochrony klimatu:

Wcielanie spraw klimatycznych w strategiczne planowanie. Zintegrowany strategiczny zakres działań wewnątrz organizacji oraz w partnerstwie z innymi instytucjami, zawierający zbiór zaleceń i działań dotyczących minimalizacji ryzyka, wynikającego z przeciwności spowodowanych zmianami klimatu. 

Pomiar gazów cieplarnianych. Zbadanie tzw. śladu klimatycznego operacji przeprowadzanych przez firmę jest decydującym czynnikiem w przygotowaniu całego łańcucha działań. System obliczania ilości gazów cieplarnianych obejmuje pomiar, monitoring i weryfikację. 

Raport klimatyczny. Przejrzyste przedstawienie programów i działań związanych z klimatem.

Rozwój programów łagodzących przyczyny zmian klimatycznych. Organizacje mogą podjąć programy mające na celu redukcję gazów cieplarnianych. Mogą one zawierać modernizację i przemianę produktów i usług w celu zmniejszenia emisji gazów, rozwój i rozmieszczenie rozwiązań związanych z zieloną energią oraz zaprojektowanie procesów w celu redukcji dwutlenku węgla już obecnego w atmosferze.

Zaangażowanie lokalnych liderów, społeczeństwa i polityków. Biznes odpowiedzialny za uczestnictwo w dialogu publicznym dotyczącym długo- i krótkoterminowej polityki klimatycznej na poziomie międzynarodowym, narodowym oraz regionalnym. Aktywna oraz przejrzysta debata na ten temat z udziałem opinii publicznej, polityków i właścicieli firm jest częścią zrównoważonego zarządzania. Efektywne programy przeciwdziałania zmianom klimatycznym pociągają ze sobą współpracę z dostawcami, klientami, partnerami i organizacjami społecznymi – w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

 

Propozycja działań edukacyjnych i doradczych we współpracy z Fundacją Aeris Futuro:

Wsparcie strategiczne. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu strategii biznesowej w obszarze środowiska naturalnego oraz raportów CSR według metodologii GRI, a także przeprowadzenie audytów środowiskowych i energetycznych oraz certyfikacja biura pod kątem wpływu na środowisko EKO-BIURO.

Offsetowanie (rekompensata) emisji spowodowanej działalnością firmy poprzez sadzenie drzew. Zbadanie tzw. śladu klimatycznego powstałego w wyniku działalności organizacji, kalkulacja offsetu oraz posadzenie odpowiedniej ilości drzew, co poświadczone zostanie Certyfikatem.

Zielone i zero-emisyjne wydarzenia. Planowanie i realizacja jedynych w Polsce tzw. zeroemisyjnych wydarzeń (ang. carbon neutral events) oraz współpraca w zakresie dostaw produktów i usług ekologicznych.

Edukacja ekologiczna. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów i szkoleń z tematyki zrównoważonego rozwoju, mailingów edukacyjnych oraz konkursów, happeningów, gier terenowych i eventów integracyjnych promujących postawy prośrodowiskowe.

Wolontariat pracowniczy. Opracowanie kampanii społecznych i programów wolontariatu pracowniczego, obejmującego działania, takie jak wspólne sadzenie drzew, upiększanie otoczenia poprzez sztukę ekologiczną czy warsztaty art-recyklingu. 

Wsparcie komunikacji i promocji. Opracowanie informacji o instytucji i jej działaniach proekologicznych do materiałów i narzędzi promocyjnych oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla interesariuszy Organizacji, np. pracowników, społeczności lokalnych, administracji państwowej. 

 

Korzyści ze współpracy:

1. Rozwijanie strategii CSR i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez długofalowe zaangażowanie się w działania prospołeczne i proekologiczne.

2. Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu staje się warunkiem sukcesu ekonomicznego.

3. Wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników, a także motywacji do pracy i identyfikacji z pracodawcą.

4. Zachęcanie pracowników Firmy, klientów, kontrahentów i społeczności lokalnych do wdrażania zasad ekorozwoju w miejscu pracy i poza nim.

5. Zwiększenie swojej konkurencyjności i wyróżnienie się na rynku.

6. Uzyskanie fachowej wiedzy oraz narzędzi jak skutecznie ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie efektywnie realizować zakładane cele Firmy.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: biuro[at]aerisfuturo.pl 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside