napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Czas na Las - opis projektu
CZAS NA LAS to inicjatywa pomocy tym wszystkim, którzy nie mają możliwości lub nie widzą potrzeby zmiany sposobu działania swojej firmy, instytucji lub swojego stylu życia, ale chcieliby zrekompensować swój szkodliwy wpływ na środowisko. Każda działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko, ponieważ jesteśmy jego elementem.

Żyjemy w świecie, w którym liczy się czas i wygoda - korzystamy coraz częściej z rozmaitych coraz szybszych urządzeń i środków transportu, potrzebujemy coraz więcej energii. Obecnie, w dobie globalizacji, jedną z czołowych aktywności ludzkich jest przemieszczanie się, czyli transport - do pracy, na zakupy, na wakacje, w podróży służbowej i wiele, wiele innych. Wymaga to ogromnego nakładu energii, w wyniku czego emitowane są gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla, przyczyniające się do globalnych zmian klimatu, które mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla życia człowieka.
Stąd, pojawiła się chęć i potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom naszej codziennej działalności...
Lasy odgrywają istotną rolę w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponieważ w procesie fotosyntezy przechwytują z atmosfery dwutlenek węgla. Obok funkcji ekologicznych, mają znaczenie ekonomiczne (przemysł drzewny, papierniczy, energetyka) oraz społeczne - są naszym wspólnym dziedzictwem, tworzą właściwe warunki dla zdrowia i wypoczynku społeczeństwa, stanowią źródło wiedzy o przyrodzie i kulturze, są miejscem pracy wielu Polaków.

CELE PROJEKTU :

 • Wskazywanie metod, tworzenie możliwości oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz redukcji koncentracji i emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla;
 • Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na temat emisji dwutlenku węgla i zagrożeń wynikających ze wzrastającej koncentracji tego gazu w atmosferze - zachęcanie do bycia "odpowiedzialnym za emisję";
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat potrzeby ochrony drzew i lasów jako skutecznych pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych;
 • Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zrównoważonych form rolnictwa w aspekcie ochrony klimatu;
 • Promowanie alternatywnych źródeł energii i form transportu;
 • Udział oraz budowanie partnerstw i koalicji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, poszanowania energii, ochrony lasów, zwiększania lesistości kraju;
 • Propagowanie oraz pomoc w realizacji postanowień konwencji międzynarodowych dotyczących klimatu, gazów cieplarnianych, lasów oraz polskiego prawodawstwa - Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, polityk krajowych dotyczących klimatu, energii, transportu, lasu;
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczenia wzrostu i redukcji koncentracji dwutlenku węgla oraz zwiększania lesistości i zadrzewień.
Projekt CZAS NA LAS to innowacyjne przedsięwzięcie umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju.

4 etapy na drodze do neutralizacji emisji CO2 we współpracy z Fundacją Aeris Futuro:

1. IDENTYFIKACJA
2. KALKULACJA
3. AKCJA - SADZENIE DRZEW
4. KOMUNIKACJA

1. IDENTYFIKACJA
Należy określić źródło emisji CO2, które chcieliby Państwo zneutralizować. Emisja CO2 może pochodzić z następujących źródeł:
 • transport;
 • zużycie energii w gospodarstwie domowym lub biurze;
 • produkcja przemysłowa.

2. KALKULACJA
Wielkość emisji CO2 oszacowana jest w zależności od:
 • korzystania z różnych środków transportu, nośników energii, bądź wykorzystywanych technologii, a także zakresu czasowego - jednorazowa emisja lub w ciągu miesiąca, kwartału, roku. Kalkulacji można dokonać za pomocą Kalkulatora CO2 lub zapraszając przedstawiciela Fundacji, który z chęcią pomoże oszacować wielkości emisji dwutlenku węgla;
 • dostępnych funduszy, które firma zechciałaby przekazać na rzecz sadzenia drzew.

Na bazie określonej wielkość emisji lub dostępnych funduszy wyliczona zostanie liczba drzew niezbędnych do posadzenia, aby ową emisję zneutralizować w określonym czasie.

Fundacja zneutralizuje w Państwa imieniu daną ilość wyemitowanego CO2 poprzez posadzenie i pielęgnację odpowiedniej liczby drzew po przekazaniu przez Państwo darowizny na ten cel na konto:

92 1440 1127 0000 0000 0474 5396
PKO BP Oddział 37 w Krakowie
FUNDACJA AERIS FUTURO
Al. Daszyńskiego 22/46
31-534 Kraków

3. DZIAŁANIE - SADZENIE DRZEW
Sadzimy na terenie całej Polski we współpracy ze lokalnymi organizacjami zalesieniowymi, nadleśnictwem, władzami powiatu i gminy. Dzięki szerokiej współpracy jesteśmy w stanie zagwarantować, że posadzone przez Państwa Firmę drzewa będą właściwie pielęgnowane i nadzorowane. Termin realizacji zalesień dostosujemy do wymogów prawidłowej gospodarki leśnej, jak i oczekiwań Firmy/Organizacji. Ambicją Fundacji jest oferowanie w przyszłości lokalizacji sadzenia drzew również w innych regionach Polski.

4. KOMUNIKACJA
Biorąc udział w Projekcie otrzymują Państwo:
W przypadku osób indywidualnych: 
 • specjalny Certyfikat potwierdzający wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz w ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej (po lewej);
 • zdjęcie drzewek oraz mapkę z lokalizacją posadzonych drzew Na życzenie umieścimy informację o Pana/Pani udziale w Projekcie na naszej stronie internetowej.
W przypadku firm/organizacji/instytucji: 
 • specjalny Certyfikat potwierdzający wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz w ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 • możliwość komunikowania udziału w projekcie i używania logo projektu w swoich materiałach reklamowych.
Na Państwa życzenie:
 • zawiadomimy prasę ogólnopolską, lokalną oraz branżową o Państwa udziale w Projekcie CZAS NA LAS; 
 • zamieścimy opis ekologicznego działania Państwa Firmy na naszej stronie internetowej, oraz innych portalach internetowych, jako przykład działania odpowiedzialnego społecznie;
 • przygotujemy raport z akcji zalesieniowej do Państwa dyspozycji; 
 • przygotujemy kampanię informacyjną o projekcie dla pracowników/kadry zarządzającej w Państwa firmie.
W każdym przypadku jesteśmy otwarci na propozycje i dołożymy wszelkich starań, by je zrealizować.

Zachęcamy do zapoznania się z:
 • Szczegółową ofertą dla firm, organizacji, osób/instytucji chętnych do zalesień oraz wolontariuszy
 • Zadedykuj Drzewko - Narciarze dla Klimatu.
W razie jakichkolwiek pytań, propozycji, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem telefonu 726 546 000 lub pisząc na adres e-mail biuro[at]aerisfuturo.pl , jak też tradycyjny:

al. Daszyńskiego 22/46
31-534 Kraków

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803
Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396

engine solidside